Filozofia działania

Głównym celem WOEE jest doskonalenie i popularyzacja metod i narzędzi ekonomicznych do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska.

Wpływ zmian środowiska na dobrobyt człowieka był, jak dotąd, często pomijany przez analityków i praktyków życia gospodarczego. WOEE swoją działalnością stara się wypełnić tę lukę. Wierzymy, że poprzez rozwój i popularyzację metod naukowych można doprowadzić do przesunięcia punktu ciężkości w debacie publicznej z argumentów ideowych, sentymentalnych i ambicjonalnych na mierzalne kategorie zysków i strat, co pozwala na podejmowanie decyzji w sposób racjonalny, czyli społecznie efektywny. Jest to, naszym zdaniem, szczególnie ważne w kontrowersyjnych decyzjach dotyczących dóbr środowiskowych.

Dla naszego ośrodka sformułowaliśmy następującą misję i wizję:

Nasza Misja:

  • Doskonalenie i popularyzacja metod i narzędzi ekonomicznych do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska;
  • Wspieranie instytucji publicznych i prywatnych w przedsięwzięciach mających na celu wprowadzanie w życie i praktyczne wykorzystanie wyników naszych badań naukowych i ekspertyz w dziedzinie ekonomii środowiska;
  • Demonstrowanie sposobów na rozwiązywanie konfliktów pomiędzy różnymi grupami interesów w kontekście wykorzystania dóbr środowiskowych, które spełniałyby warunki ekonomicznej efektywności i sprawiedliwości społecznej;
  • Popularyzacja wykorzystania narzędzi ekonomicznych w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych, mającego na celu maksymalizację dobrobytu społecznego – organizacja kursów, szkoleń i angażowanie się w debatę publiczną;
  • Działalność edukacyjna, jako wkład w edukację ekologiczną społeczeństwa

Wizja:

WOEE jako ośrodek naukowo-badawczy ma aktywnie uczestniczyć w debacie publicznej dotyczącej rozwoju ekonomicznego z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w kraju i na świecie, dbając o wymiar naukowy, użytkowy i edukacyjny prowadzonych badań, analiz i ewaluacji.