Prace magisterskie

 • Lucyna Owadowska, "Warianty rozwiązań dla wsi Sieraków", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, WNE, 2010.
 • Dorota Graba, "Analiza krzywej doświadczeń dla energii wiatrowej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2009.
 • Anna Malawska, "The influence of environmental regulation on technological change. Abatement activities in the electricity and heat generation sector", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2009.
 • Małgorzata Mosiej, "Instrumenty ekonomiczne wspierające politykę dotyczącą biomasy w Polsce", promotor dr Anna Bartczak, MSOŚ, 2009.
 • Mateusz Mroczek, "Efektywność mechanizmów wspierania inwestycji w odnawialne źródła energii", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2009.
 • Karol Warakomski, "Regulacje ekonomiczne gospodarki odpadami", promotor dr Anna Bartczak, MSOŚ, 2009.
 • Bogumiła Igielska, "Allocation of  CO2 Emissions Allowances under the European Union Emissions Trading Scheme", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2008.
 • Oskar Mikucki, "Ocena mechanizmów wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2008.
 • Marta Miros, "Efektywność wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce w latach 2005-2007", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2008.
 • Mariusz Świderski, "Efektywność Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2008.
 • Rafał Wiewiórski, "Metody wyceny ekonomicznej zastosowane do dóbr kultury na przykładzie piwnic Pałacu Saskiego", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2008.
 • Zbigniew Chachulski, "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na środowisko przyrodnicze", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2007.
 • Monika Jarząbkowska, "Kryteria i etapy procesu projektowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplatnianych. Aspekt finansowy implementacji systemu z punktu widzenia przedsiębiorstw sektora energetycznego", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2007.
 • Justyna Koper, "The Integration of East Asian Countries the Effect of a Future Bilateral Free Trade Agreement between Japan and South Korea (JKFTA)", promotor dr Olga Kiuila, WNE, 2007.
 • Anna Kudert, "Badanie efektywności ekonomicznej i wykonalności finansowej inwestycji w energetyczne wykorzystanie biomasy na przykładzie projektów dotowanych przez EkoFundusz", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2007.
 • Aleksandra Nieuważny, "Preferencje budujących domy jednorodzinne w stosunku do charakterystyki energetycznej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2007.
 • Magdalena Pawłowska, "Regulacja monopolu naturalnego na przykładzie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Warszawie", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2007.
 • Patrycja Teperek, "Wykorzystanie zasobów naturalnych Polski Wschodniej jako optymalna strategia niwelowania nierównowagi regionalnej", promotor dr Olga Kiuila, WNE, 2007.
 • Marta Babicz, "Ekonomiczna ocena wartości bezpieczeństwa powodziowego metodą wyceny warunkowej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
 • Agnieszka Gruszczyńska, "Analiza kosztów i korzyści ochrony torfowisk w ramach sieci Natura 2000 w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
 • Michał Kopeć, "Lokalizacja autostrady A-2 w rejonie aglomeracji warszawskiej. Zastosowanie analizy wielokryterialnej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
 • Piotr Legat, "Analiza ekonomicznej efektywności inwestycji w wykorzystanie biomasy do celów energetycznych", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
 • Tomasz Maleszewski, "Wybór społeczny a wartość rekreacyjna lasu w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2006.
 • Beata Mikulska, "Zielone rachunki narodowe", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2006.
 • Agnieszka Papaj, "Analiza lokalnych rynków słomy stosowanej jako paliwo dla kotłowni", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
 • Paulina Przywieczerska, "Wskaźnikowa ocena trwałości rozwoju gospodarczego na przykładzie Polski", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2006.
 • Magdalena Wilamowska, "Percepcja szkód powodziowych. Badanie metodą wyceny warunkowej w powiecie nowosądeckim", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
 • Paweł Drążek, "Racjonalność przedsiębiorstw a racjonalność gospodarstw domowych na przykładzie polityki ochrony środowiska", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2005.
 • Dorota Drela, "Opłacalność różnych metod pozyskiwania czystej wody na tle jej wyceny w aglomeracji warszawskiej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2005.
 • Maciej Duralski, "Zastosowanie dynamicznego kosztu jednostkowego jako miernika efektywności nakładów na gospodarkę ściekową", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2005.
 • Beata Kula-Orłowska, "Zastosowanie metody wyceny warunkowej do dóbr kultury", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2005.
 • Martyna Radzewicz, "Efektywność ekonomiczna a wykonalność finansowa oczyszczalni ścieków komunalnych na przykładzie gminy Sanniki", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2005.
 • Andrzej Rzeszotarski, "Możliwości czynnej ochrony bagien biebrzańskich przez angażowanie miejscowej ludności w zabiegi chroniące ekosystemy łąk podmokłych", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2005.
 • Anna Skweres, "Porozumienia międzynarodowe a zależność między wzrostem gospodarczym i jakoscią środowiska przyrodniczego na przykładzie Protokołu z Oslo", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2005.
 • Agata Wiktorow, "Are fuel use Engel curves Environmental Kuznets Curves?", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2005.
 • Anna Golańska, "Analiza kosztów i korzyści oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2004.
 • Marek Karczewski, "Ekonomiczna ocena inwestycji dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej zmierzających do wykorzystania odnawialnych źródeł energii", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2004.
 • Piotr Krupa, "Dobrowolne certyfikaty czystej energii", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2004.
 • Piotr Plaskota, "Skuteczność instrumentów ekonomicznych w gospodarce odpadami na przykładzie systemu opłat produktowych i depozytowych w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2004.
 • Katarzyna Rutkowska, "Popyt na usługę wywożenia i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2004.
 • Małgorzata Steckiewicz, "Ocena efektywności kosztowej projektów budowy oczyszczalni ścieków współfinansowanych przez Fundusz Spójności w Hiszpanii", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2004.
 • Jan Bazyl, "Efektywność ekonomiczna a wykonalność finansowa projektów dużej energetyki wiatrowej w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2003.
 • Agnieszka Celej, "Genuine Savings jako wskaźnik trwałego rozwoju", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2003.
 • Łukasz Dippel, "Analiza popytu gospodarstw domowych na usługi wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2003.
 • Przemysław Kalinka, "Wycena walorów turystycznych Puszczy Białowieskiej w kontekście sporu o powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2003.
 • Grzegorz Prochowicz, "Wykorzystanie wskaźników trwałego rozwoju do oceny stanu polskiej gospodarki w latach 1998-2000", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, WNE, 2003.
 • Marzena Wiśniewska, "Związek cen wody i jej jakości. Badanie wybrannych przedsiębiorstw komunalnych w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2003.
 • Konrad Dybek, "Termomodernizacja jako efektywny kosztowo sposób przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu w Polsce", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
 • Ewa Gańko, "Ekonomiczna ocena projektów energetycznego wykorzystania biomasy dofinansowanych przez Fundusz na rzecz Globalnego środowiska – Program Małych Dotacji (GEF/SGP)", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
 • Dariusz Gatkowski, "Wycena walorów środowiskowych Magurskiego Parku Narodowego", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
 • Anna Kukla, "Analiza hipotezy Portera na przykładzie wybranych branż gospodarki niemieckiej w latach 1991-1997", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2002.
 • Marcin Piecewicz, "Związek cen wody i jej jakości. Badanie wybrannych przedsiębiorstw komunalnych w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2002.
 • Grzegorz Szram, "Ubezpieczenia ekologiczne jako instrument wdrażania zrównoważonego rozwoju", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
 • Dariusz Sztark, "Szacowanie popytu na czyste powietrze metodą wyceny warunkowej", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
 • Jan Święcicki, "Opłacalność produkcji paliwa rzepakowego do silników spalinowych", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2002.
 • Anna Wilińska, "Odnawialne źródła energii a konwencjonalne metody produkcji energii elektrycznej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2002.
 • Anna Zyśk, "Wpływ energetycznego wykorzystania biomasy na wzrost zatrudnienia w rejonie Włocławka", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
 • Joanna Żak, "Ekonomiczna wycena przyrodniczych walorów Bieszczadzkiego Parku Narodowego", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
 • Tomasz Bańkowski, "Rola rynku finansowego ochrony środowiska w ograniczeniu niskiej emisji w oparciu o konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2001.
 • Agnieszka Chabrzyk, "Projekt obniżenia emisji fal elektromagnetycznych ze stacji nadawczych systemu GSM na przykładzie powierzchni targowej w PKiN", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2001.
 • Marek Giergiczny, "Ocena preferencji turystów odwiedzających Tatrzański Park Narodowy w kwestii zagospodarowania parku", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2001.
 • Rafał Kielar, "Uogólnienie i analiza podstawowych modeli optymalizacji wieku rębności drzewostanu, opartych na modelu Faustmana", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2001.
 • Bartosz Kucza, "Rachunek kosztów i korzyści wynikających z wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2001.
 • Witold Retke, "Ekonomiczna i ekologiczna analiza przedsięwzięć z zakresu ochrony atmosfery finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2001.
 • Agnieszka Sarna, "Analiza efektywności kosztowej ochrony środowiska w projektach wspieranych przez Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska (GEF/SGP)", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2001.
 • Małgorzata Stachowiak, "„Ekologiczny odcisk stopy” jako wskaźnik trwałego rozwoju Polski", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2001.
 • Joanna Tarnowska, "Nakłady na ochronę środowiska w Polsce w latach 1991-99. Przyczyny spadku nakładów w 1999 roku", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2001.
 • Marta Borkowska, "Badanie wpływu jakości powietrza oraz hałasu na ceny najmu i sprzedaży nieruchomości w Warszawie i okolicach. Zastosowanie metody cen hedonicznych", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2000.
 • Sebastian Gil, "Obliczenie Indeksu trwałego dobrobytu gospodarczego (ISEW) Polski dla lat 1980 – 1997", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2000.
 • Łukasz Jaworski, "Ekonomiczne aspekty redukcji emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla dużych kotłów energetycznych polskiej energetyki zawodowej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2000.
 • Magdalena Rozwadowska, "Badanie wpływu walorów widokowych i kompleksów roślinnych na ceny nieruchomości w Warszawie i okolicach. Zastosowanie metody cen hedonicznych", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2000.
 • Monika Stachewicz, "Koszty rekultywacji gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi. Analizy na przykładzie rekultywacji terenów lotnisk po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2000.
 • Anna Adamiak, "Gospodarka stałymi odpadami komunalnymi w Gminie, na przykładzie Gminy Milanówek i Związku Gmin Żywiecczyzny", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
 • Monika Berkowska, "Analiza trendów zmian miernika trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW) dla Polski", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
 • Anna Cieciorowska, "Aspekty środowiskowe w rolnictwie polskim i europejskim - rekompensaty agrośrodowiskowe", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 1999.
 • Joanna Doborońska, "Problemy selektywnej zbiórki odpadów w Warszawie", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
 • Małgorzata Janiszewska, "Szanse i ograniczenia rozwoju rolnictwa ekologicznego", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
 • Izabela Kudelska, "Potencjał wzrostu gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
 • Agnieszka Nowakowska, "Analiza systemu finansowania Parków Narodowych w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
 • Paulina Sewerynik, "Rozwój społeczno-gospodarczy w regionie "Ujścia Warty"", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
 • Barbara Bajer, "Warunki opłacalności ekologicznej produkcji warzyw i owoców", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 1998.
 • Monika Cwil, "Ekonomiczne aspekty rozwoju agroturystyki w Polsce na przykładzie województwa suwalskiego", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1998.
 • Agnieszka Kapciak, "Lokalna agenda 21 jako instrument ochrony wód Morza Bałtyckiego przed eutrofizacją", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 1998.
 • Ewa Kozłowska, "Selektywna zbiórka odpadów jako podstawa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na przykładzie Warszawy", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 1998.
 • Ewa Lisowska, "Ekonomiczne aspekty ochrony różnorodności biologicznej gatunków użytkowanych rolniczo", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 1998.
 • Damian Panasiuk, "Krajowe a międzynarodowe priorytety ochrony wód w Polsce. Analiza efektywności kosztowej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1998.
 • Agata Zbyradowska, "Perspektywy rozwoju ekoturystyki w Ojcowskim Parku Narodowym", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 1998.
 • Anna Bartczak, "Wycena wartości czystej wody metodą kosztu podróży", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1997.
 • Karolina Ciszewska, "Zastosowanie metody wyceny warunkowej do oszacowania wartości ekonomicznej środowiska na przykładzie Bagien Biebrzańskich", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1997.
 • Joanna Muszyńska, "Badanie popytu na czystą wodę motodą wyceny warunkowej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1997.
 • Iwona Rakowska, "Analiza efektywności kosztowej na przykładzie projektów dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundację EuroFundusz", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1997.
 • Agnieszka Wiszniewska, "Tragedia współwłasności. Ekonomiczna teoria użytkowania ekosystemów", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1997.
 • Tamas Frankowski, "Ekonomiczne aspekty wypasu kulturowego owiec na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
 • Anna Jędrzejewska, "Wpływ handlu międzynarodowego na środowisko przyrodnicze na przykładzie produkcji samochodów osobowych w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
 • Olga Kiuila, "Efektywność kosztowa europejskiej polityki ograniczania kwaśnych deszczy. Zastosowanie modelu "Rains"", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
 • Jan Rączka, "Tax competition and Congestion Externality. Application to Luxembourg", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
 • Olimpia Sobczak, "Analiza wykorzystania kontygentów celnych związanych z odnową środowiska. Próba oceny efektywności kosztowej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
 • Sebastian Tomala, "Ekonomiczne aspekty reintrodukcji rysia w Kampinowskim Parku Narodowym", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
 • Agnieszka Markowska, "Wycena korzyści z poprawy jakości środowiska Morza Bałtyckiego. Zastosowanie metody wyceny warunkowej w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1995.
 • Agnieszka Paraniak, "Rola Banku Światowego w ochronie środowiska w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1995.
 • Izabella Smolaga, "Zastosowanie metody wyceny warunkowej do oszacowania korzyści z realizacji programu bałtyckiego", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1995.
 • Agnieszka Wagner, "Applicability of Marketable Pollution Permits", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1995.
 • Artur Ziółkowski, "Zagraniczne inwestycje kapitałowe a ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce w okresie przekształceń systemowych", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1994.
 • Katarzyna Kazimierczuk, "Handel zbywalnymi uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń jako ekonomiczny instrument ochrony środowiska", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, WNE, 1993.
 • Bożena Kitlińska, "System instrumentów ekonomicznych polityki ochrony środowiska w Polsce", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, WNE, 1993.
 • Paweł Romaniuk, "Ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem biogazu", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, WNE, 1993.