NEEDS 2004-2008

Celem projektu było dokonanie wyceny pełnych kosztów i korzyści, łącznie z efektami zewnętrznymi, związanych ze strategiami zarządzania energią zarówno na szczeblu krajowym, jak i dla całej Unii Europejskiej,

Więcej na stronie: http://www.needs-project.org/

CASES 2006-2008

Celem jest oszacowanie szczegółowych, obecnych i przyszłych kosztów (zewnętrznych i wewnętrznych) wytwarzania energii pochodzącej z różnych źródeł w 25 krajach UE i niektórych krajach spoza UE.

Horyzont czasowy badań sięga roku 2030. W oparciu o uzyskane wyniki dokonana zostanie ocena poszczególnych działań zmierzających ku poprawie efektywnoœci wykorzystania energii. Wyniki zostaną rozpowszechnione wśród producentów sektora energetycznego, ich odbiorców, a także instytucji odpowiedzialnych za politykę energetyczną.

Więcej na stronie: http://www.feem-project.net/cases/

METHODEX 2004-2007

Projekt miał na celu udoskonalenie i rozwinięcie najlepszych praktyk wyceny kosztów zewnętrznych, obejmując analizą sektory rolnictwa, przemysłu i odpadów komunalnych, w których metody wyceny efektów zewnętrznych są słabo poznane.

Więcej na stronie: http://www.methodex.org/